Datblygu a rhannu arfer da ar gyfer pontio'r cenedlaethau

Er mwyn rhoi cydnabyddiaeth i'r Seremoni Derfynu yn y DU ar gyfer Blwyddyn Ewropeaidd Heneiddio'n Egnï ol a Phontio'r Cenedlaethau a lywyddwyd gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru, mae Cyngor Sir Penfro yn lansio gwefan ar ran ei bartneriaid yn y rhaglen Cymunedau sy'n Gyfeillgar i Oed er mwyn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf un am bob un o'u gweithgareddau a'u prosiectau hyd fis Mawrth 2014.

Prosiect a ariennir gan INTERREG 4a Iwerddon-Cymru yw Cymunedau sy'n Gyfeillgar i Oed sy'n cael ei ran-ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy gyfrwng Rhaglen Iwerddon-Cymru 2007-13. Mae'n fodd i gynnull y pum partner canlynol yn Iwerddon a Chymru er mwyn iddynt lunio strategaethau pontio'r cenedlaethau (lleol a rhyngwladol) a rhagbrofi gweithgareddau gyda'r bwriad o hybu cydlyniant cymunedol a chynhwysiant cymdeithasol, cael darluniau meddyliol, pendant o bobl eraill a rhannu treftadaeth ddiwylliannol, hybu ffyrdd iach o fyw a dysgu gydol oes.

  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (Cymru - Partner Arweiniol)
  • Rhwydwaith Heneiddio'n Dda (Iwerddon)
    sef sefydliad dielw sy'n gweithio gyda Chyngor Sir Kildare
  • Cyngor Sir Ynys Môn (Cymru)
  • Cyngor Sir Kilkenny (Iwerddon)
  • Cyngor Sir Penfro (Cymru)

Mae'r boblogaeth ledled Ewrop yn heneiddio o hyd ac felly mae'n fwyfwy pwysig bod y bobl yn ein cymunedau - yr hen a'r ifanc - yn gallu byw'n hollol gytûn. Mae gwaith pontio'r cenedlaethau yn hanfodol bwysig i'r gwaith hwn am ei fod yn annog gwahanol genedlaethau i gydnabod pa mor werthfawr yw'r naill a'r llall trwy fynd ati i wneud gweithgareddau ystyrlon.

O ganlyniad i'r prosiect bydd pawb yn deall yn well sut mae pontio'r cenedlaethau mewn modd effeithiol yn yr Undeb Ewropeaidd. Bydd hefyd yn cydrannu profiadau a dysgu ac yn dod â'r partneriaid at ei gilydd er mwyn gwella'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth o'r gwaith yr ydym yn ei wneud yn lleol.

Byddwch cystal â rhoi eich enw a'ch cyfeiriad e-bost yn y blwch isod er mwyn ichi gael gwybod pryd y bydd y wefan lawn yn cael ei lansio.